Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Systemy przeciwpożarowe w budynkach

Budynki powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby w razie pożaru było zapewnione ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Istotnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej jest ochrona przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach odbywa się począwszy od przygotowania projektu uwzględniającego wymagania przepisów, wybudowania budynku zgodnie z nim, a skończywszy na zapewnieniu sprawności instalacji w trakcie użytkowania.

 

Wymagania ochrony przeciwpożarowej

Wymagania współczesnych przepisów techniczno-budowlanych to także wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Oczywiste jest, że bezpieczeństwo pożarowe w nowobudowanych budynkach na wstępie zapewnić ma projekt spełniający wymagania przepisów przeciwpożarowych.

Aby budynek wybudowany zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i polskimi normami (oświadczenie tej treści na koniec budowy składa kierownik budowy) spełniał przyjęte złożenia projektowe, jego instalacje powinny być utrzymywane w pełnej sprawności, co wiąże się z okresowymi przeglądami instalacji przeciwpożarowych.

O zapewnieniu niezawodnego funkcjonowania instalacji mówi podstawowy akt prawny dotyczący ochrony przeciwpożarowej – ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) która w art. 4 nakłada obowiązki na osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo pożarowe tj. właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku. Są oni w szczególności zobowiązani:

• przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

• wyposażyć budynek w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,

• zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń pożarniczych i ratowniczych, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

• zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

• przygotować budynek do prowadzenia akcji ratowniczej,

• zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Szczegółowe wymagania dla ochrony przeciwpożarowej określają akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych określa m.in. odporność pożarową budynków, reguluje wielkość stref pożarowych, liczbę i szerokość dróg ewakuacyjnych, dotyczy elementów wykończenia wnętrz oraz wyposażenia stałego oraz wymagania dla garaży. Przepisy przeciwpożarowe odnoszą się również do usytuowania budynków w zakresie odległości między nimi.

 

instalacje przeciwpożarowe

Warunki i sposoby ochrony przeciwpożarowej budynków, a także konieczności stosowania instalacji przeciwpożarowych w zależności od rodzaju obiektu określone są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) – rozporządzenie MSWiA.

Urządzenia przeciwpożarowe to zgodnie z rozporządzeniem urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.

W rozporządzeniu tym określono, w jakich budynkach

(z uwagi na ich przeznaczenie, powierzchnię, wysokość) stosuje się instalacje przeciwpożarowe, w tym:

• instalację wodociągową przeciwpożarową (potocznie nazywana instalacją hydrantową),

• stałe urządzenia gaśnicze,

• systemy sygnalizacji pożarowej,

• dźwiękowe systemy ostrzegawcze,

• gaśnice.

Rozporządzenie określa też, w jakich budynkach lub w strefach tych budynków ma być stosowane/a:

• oddymianie klatek schodowych (pionowe drogi ewakuacyjne),

• oddymianie poziomych dróg ewakuacyjnych,

• mechaniczna wentylacja oddymiająca.

Głównym celem stosowania instalacji i urządzeń technicznych przeciwpożarowych w budynkach jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w budynku oraz ułatwienie usuwania dymu z pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych, co za tym idzie, zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.

Przed omówieniem poszczególnych instalacji należy wspomnieć, że rozporządzenie MSWiA dla budynków istniejących wprowadziło kryterium zagrożenia życia. Są to poważne uchybienia w ewakuacji, bądź niedopuszczalny wystrój wnętrz czy też brak oddymiania tam, gdzie jest ono wymagane oraz brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V (tj. stref w budynkach, które uznano za wymagające szczególnego odniesienia).

Instalacje przeciwpożarowe to:

• system wentylacji w garażach i parkingach zamkniętych,

• ochrona przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacyjnych,

• hydrantowa instalacja przeciwpożarowa,

• system sygnalizacji pożarowej,

• instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

• wyposażenie budynku w sprzęt gaśniczy. (...)

>> więcej w najnowszym numerze BP 2 (4)/2014

2014-04-14 13:23:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter