Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Monitoring rejestruje głównie wykroczenia

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała funkcjonowanie monitoringu w polskich miastach. Z danych instytucji wynika, że tylko co 20. zaobserwowane zdarzenie miało związek z poważnym czynem przestępczym.

W skontrolowanych przez NIK w latach 2010-2013 18-stu polskich urzędach miast zaobserwowano ponad 152 tys. zdarzeń. W zdecydowanej większości były to wykroczenia drogowe, natomiast poważniejsze czyny przestępcze, jak włamania, rozboje czy kradzieże stanowiły 5 proc. zarejestrowanych przez monitoring zdarzeń. W co trzecim mieście ujawniano przede wszystkim przypadki nieprawidłowego parkowania. Informacje z monitoringu przekazywane były głównie strażom miejskim lub gminnym, jedynie 25 proc. informacji trafiało do policji.

Pozytywnie i negatywnie zweryfikowane miasta

Wśród miast, gdzie pozytywnie oceniono funkcjonowanie monitoringu miejskiego znalazła się Warszawa. W stolicy współpraca między jednostką obsługującą system monitoringu a Komendą Stołeczną Policji została bardzo dobrze zorganizowana. Do policji docierała prawie połowa zaobserwowanych zdarzeń (pobicia, włamania, kradzieże), co świadczy o prawidłowym usytuowaniu kamer i adekwatnej do liczby zainstalowanych kamer pracowników. 

Negatywną rekomendację otrzymało m.in. Gniezno. W okresie objętym kontrolą, w mieście awarii uległy wszystkie kamery wchodzące w skład monitoringu. Według NIK okres niesprawności wynosił od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Władze Gniezna nie chcą komentować wniosków z kontroli, przywołują natomiast dane statystyczne, które potwierdzają krytyczne wnioski NIK.

– W 2013 r. operatorzy monitoringu odnotowali 2500 zdarzeń, z czego 76,48 proc. dotyczyło nieprawidłowego parkowania, zaś pozostałe 23,52 proc. innych zdarzeń. Zgłoszono 47 zdarzeń, takich jak włamania, kradzież i dewastacja mienia, pobicia, rozboje, zakłócenia ładu

i porządku – 115 zdarzeń, 181 zdarzeń dotyczących osób nietrzeźwych bądź spożywających alkohol w miejscach publicznych oraz 245 innych zdarzeń – wylicza Czesław Kruczek, zastępca prezydenta Gniezna.

O niewłaściwej interpretacji statystyk podanych w raporcie odnośnie zdarzeń zaobserwowanych w Łęcznej, mówi jej burmistrz Teodor Kosiarski.

– Dane przedstawiają, że 9 proc. zdarzeń to wykroczenia polegające na nieprawidłowym parkowaniu. Brakuje tutaj wskazania okoliczności, że większość tych zdarzeń dotyczy niszczenia zieleni. Chodzi o parkowanie na urządzonej zieleni. Warto też dodać, że w 2012 r. na ujawnionych 185 takich zdarzeń tylko w 23 przypadkach ukarano sprawców mandatem, a w pozostałych przypadkach udzielono pouczeń lub odstąpiono od ukarania.

W ocenie Kosiarskiego raport NIK nie do końca był w stanie zobrazować wpływ monitoringu na podniesienie bezpieczeństwa poprzez działanie prewencyjne.

– Jestem przekonany i docierają do mnie sygnały, że sama świadomość funkcjonowania monitoringu pełni taką funkcję – ocenia burmistrz Łęcznej, która otrzymała od NIK pozytywną ocenę, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Potrzeba uregulowań prawnych

W ocenie NIK należy precyzyjnie określić m.in. okoliczności uzasadniające stosowanie monitoringu wizyjnego, podmioty uprawnione do prowadzenia monitoringu oraz warunki, które

muszą spełniać, aby mogły prowadzić monitoring. Konieczne jest także uregulowanie kwestii podmiotów zobowiązanych do sprawowania nadzoru nad jednostkami prowadzącymi i korzystającymi z monitoringu, zasad weryfikowania skuteczności monitoringu, a także standardy funkcjonowania systemów monitoringu. Instytucja wnioskuje do Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej uregulować zasady i warunki prowadzenia obserwacji i rejestracji zdarzeń w miejscach publicznych. (rś)

 

2014-06-25 15:48:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

9-11 stycznia, Zakopane, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, https://www.uth.edu.pl

13 stycznia, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter