Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Suchy zbiornik retencyjny uchroni Kraków przed powodzią

W Bieżanowie rozpoczęła się budowa zbiornika retencyjnego, który ma być bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpowodziowej w tej części Krakowa.

Zbiornik Bieżanów jest pierwszym z pięciu suchych zbiorników retencyjnych, mających wspólnie zabezpieczyć dolinę rzeki Serafy przed zagrożeniem powodziowym. W ramach projektu wykonane zostaną: zapora czołowa, zapory boczne i czasza zbiornika, przełożenie koryta rzeki Serafy, przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej dla zakładu uzdatniania wody ZGK Wieliczka, przełożenie wodociągu, likwidacja istniejącej napowietrznej linii teletechnicznej, budowa dwóch linii energetycznych dla zasilania urządzeń zapory, wykonanie komunikacyjnego ciągu technologicznego wraz z placem manewrowym i wjazdem oraz ogrodzenie całości obiektu wraz z bramą wjazdową.

Możliwość redukcji fali powodziowej

Rzeka Serafa, której długość wynosi niecałe 13 km, ma małą przepustowość, spowodowaną dużą liczbą budowli hydrotechnicznych w obszarach zurbanizowanych, takich jak przepusty czy mosty. Jednym z zabiegów zmniejszających zagrożenie powodziowe na małych ciekach o znacznym stopniu uszczelnienia jest właśnie budowa suchych zbiorników retencyjnych. Zbiorniki retencyjne powodują bowiem przetrzymanie fali spływu powierzchniowego, a przez to redukcję przepływów maksymalnych. Szczególną zaletą tych zbiorników jest to, że działają automatycznie, a więc bez konieczności sterowania. Zbiorniki takie oprócz pełnienia funkcji przeciwpowodziowych, zwiększają lokalną retencję wody w zlewni.

– Na co dzień malownicza rzeka Serafa stanowi w trakcie intensywnych i długotrwałych opadów deszczu prawdziwe zagrożenie dla mieszkańców Bieżanowa i Złocienia. Dlatego tak ważna dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego tego rejonu miasta jest budowa suchych zbiorników retencyjnych. Cieszy fakt, że realizacja pierwszego z nich, na działce przekazanej przez miasto, właśnie się rozpoczyna. Aby wesprzeć ten ważny dla mieszkańców projekt, na realizację zbiornika przekazaliśmy – poza terenem – także dotację w wysokości 4,5 mln zł – podkreśla Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Badania przeprowadzone przez ekspertów z Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wykazały, że Serafa wykazuje stosunkowo nieznaczne zdolności retencyjne, a więc występują dogodne warunki do formowania się powodzi. Lokalizacja zbiornika Bieżanów spowoduje obniżenie fal powodziowych nawet o 26 proc. W przypadku dodatkowej lokalizacji zbiornika na odpływie Malinówka istnieje możliwość zredukowania przepływu maksymalnego o blisko połowę.

Miliony złotych na przeciwdziałanie powodzi

Mimo że miasto nie jest właścicielem rzeki Serafy, w ubiegłych latach na prace zmierzające do zminimalizowania zagrożenia powodziowego przeznaczono z budżetu Krakowa kilka milionów złotych. Wspólnie z województwem małopolskim wyremontowano prawie 4 km brzegów Serafy. Prace kosztowały ponad 2,2 mln zł, z czego z budżetu miasta wydano na ten cel ok. 1,4 mln zł. Miasto wsparło ponadto prace naprawcze rowów odwadniających (o długości 120 m). Jednak kluczowa dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego tej części Krakowa jest budowa pięciu zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 430 tys. m3.

– Poprzez realizację zbiornika retencyjnego Bieżanów poprawi się sytuacja mieszkańców i użytkowników obiektów zlokalizowanych w obszarze zalewowym rzeki Serafy w tej dzielnicy miasta. Likwidacja podtopień i powodzi na obszarze objętym projektem poprawi również sytuację komunikacyjną na trasie prowadzącej do obszaru produkcyjno-usługowego na Rybitwach oraz na kolejowej trasie komunikacyjnej wiodącej w stronę Wieliczki – argumentuje prezydent Krakowa.

Inwestorem zadania jest województwo małopolskie, reprezentowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, a partnerem przy realizacji inwestycji – Gmina Miejska Kraków. Wartość robót zgodnie z umową zawartą 8 sierpnia 2014 r. wynosi 13,5 mln zł, a termin wykonania przypada na 31 sierpnia 2015 r.

Rafał Przeździecki

2014-11-26 11:09:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter