Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Drogi leśne nieprzystosowane do akcji przeciwpożarowych

Tylko 56 proc. ogółu dróg leśnych jest w dobrym lub zadowalającym stanie technicznym, a aż 76 proc. ogółu dojazdów pożarowych nie spełnia wszystkich aktualnych wymagań, niezbędnych dla prowadzenia skutecznych akcji przeciwpożarowych. W opinii NIK przyczyną tego stanu rzeczy są wieloletnie zaniedbania, których nie można wyeliminować w ciągu kilku lat.

Zdecydowana większość nakładów inwestycyjnych (73 proc.) ponoszonych przez skontrolowane nadleśnictwa w ciągu trzech lat objętych kontrolą (2013-2015) dotyczyła poprawy sieci dróg leśnych wykorzystywanych jako dojazdy pożarowe. Takie przeznaczenie środków finansowych było uzasadnione fatalnym stanem technicznym dróg oraz potrzebami gospodarczymi (np. wywozem drewna). Spośród 2,4 tys. km funkcjonujących dojazdów pożarowych, na koniec 2015 r. aż 76 proc. ogółu nie posiadało mijanek lub nie spełniało innych warunków wynikających w obowiązującego od ponad 10 lat rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Parametry te dotyczą wprawdzie dróg budowanych lub przebudowywanych, jednak ich spełnienie będzie wymagało od nadleśnictw poniesienia znacznych nakładów. W pięciu nadleśnictwach sieć dróg nie spełnia  innych wymogów tego rozporządzenia, dotyczących jej zagęszczenia, czyli zachowania odległości pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie, a najbliższą drogą publiczną lub drogą leśną wykorzystywaną jako dojazd pożarowy. Tymczasem sieć drogowa jest głównym warunkiem prowadzenia skutecznych akcji przeciwpożarowych.

Tylko 56 proc. ogółu dróg leśnych jest w dobrym lub zadowalającym stanie technicznym, a aż 76 proc. ogółu dojazdów pożarowych nie spełnia wszystkich aktualnych wymagań, niezbędnych dla prowadzenia skutecznych akcji przeciwpożarowych. Nadal 44 proc. dojazdów pożarowych jest w złym lub średnim stanie technicznym. W opinii NIK przyczyną tego stanu rzeczy są wieloletnie zaniedbania, których nie można wyeliminować w ciągu kilku lat.

Kontrola NIK ujawniła również nieprawidłowości o charakterze formalnym. W czterech nadleśnictwach nie dopełniono  obowiązków związanych z bezpiecznym użytkowaniem obiektów budowlanych oraz z nierzetelnie dokumentowano realizację podejmowanych działań. Jedno nadleśnictwo  prowadziło  ewidencję dowodów księgowych w sposób niezgodny z umową o przyznanie pomocy.

NIK w wyniku kontroli sformułowała do nadleśniczych wnioski pokontrolne oraz uwagi, w których  wskazała obszary stwarzające nadleśnictwom trudności w trakcie realizacji działań zapobiegawczych. Dotyczą one m.in.:

  • rzetelnego przeprowadzania inwestycji z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia robót w lesie, m.in. konieczności ochrony przyrody,

  • dostosowania sieci dojazdów pożarowych do wymogów przepisów,

  • rozpoczynania robót budowlanych po spełnieniu wszystkich wymagań formalno-prawnych przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w ustawie Prawo budowlane,

  • przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego dróg pożarowych nadleśnictwa wymaganych przepisami Prawa budowlanego,

  • zapewnienia środków finansowych celem terminowej realizacji obowiązków przeciwpożarowych,

  • udzielania zamówień publicznych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych,

  • skutecznego nadzoru i kontroli wewnętrznej nad wszystkimi etapami procesu organizacji robót budowlanych, poczynając od przygotowania zamówienia, jego przeprowadzania, jak i realizacji robót i ich rozliczania,

  • terminowego wykonywania przez nadleśnictwa zobowiązań finansowych,

  • rzetelnego sporządzania dokumentacji.

NIK wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie ponoszenia odpowiedzialności za kwalifikowane naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych lub osoby udzielające zamówień w przypadku finansowania zamówień ze środków własnych.

Źródło: NIK

2017-08-02 03:13:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter