Co to jest ewaluacja IPET?

0
338

Ewaluacja IPET to proces oceny i monitorowania projektów, programów lub polityk publicznych w celu określenia ich skuteczności, efektywności i zgodności z ustalonymi standardami. W ramach ewaluacji IPET stosuje się różnorodne metody badawcze, takie jak analiza dokumentów, wywiady ze interesariuszami oraz obserwacje terenowe. Celem ewaluacji jest dostarczenie informacji decydentom na temat osiągnięć danego projektu lub programu oraz sugestii dotyczących wprowadzenia ulepszeń w przyszłości.

Historia ewaluacji IPET

Ewaluacja IPET to proces oceny i analizy wpływu inwestycji na środowisko naturalne oraz społeczność lokalną. Jest to ważny etap w planowaniu projektów, który pozwala oszacować ich oddziaływanie na otoczenie oraz zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzi i ekosystemów.

Historia ewaluacji IPET sięga lat 70-tych XX wieku, kiedy to pojawiła się potrzeba uznania wpływu inwestycji dla ochrony środowiska. W tym okresie powstało kilka międzynarodowych porozumień dotyczących ochrony przyrody, co skłoniło rządy wielu państw do opracowania odpowiednich procedur oceny wprowadzenia nowych przedsięwzięć przemysłowych czy budowlanych.

W latach 80-tych nastąpiła rosnąca presja ze strony organizacji pozarządowych (NGO) działających w obronie praw człowieka i zwalczającego degradację środowiska naturalnego. Organizacje te coraz częściej domagały się od firm stosowania metodologii ewaluacyjnej opartej nie tylko na aspekcie technicznym ale również uwzględniającej wymiar społeczno-kulturowy działań gospodarczych.

Z biegiem czasu podejście do problematyki stawało sie bardziej interdyscyplinarne a samo narzedzie ewaluacyjne ulegało modyfikacjom. W 1991 roku powstała międzynarodowa organizacja International Association for Impact Assessment (IAIA) skupiająca specjalistów zajmujących się oceną wpływu na środowisko oraz propagowanie wiedzy i dobrych praktyk związanych z tą tematyką.

W Polsce ewaluacja IPET została wprowadzona dopiero po wejściu do Unii Europejskiej, kiedy to polskie prawo musiało być dostosowane do unijnych standardów dotyczących ochrony przyrody. Ustawa Prawo ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., nakłada obowiązek przeprowadzenia analizy oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne dla wielu przedsięwzięć.

Obecnie ewaluacja IPET jest stosowanym narzędziem nie tylko w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych czy budowlanych ale również programach finansowych wspierających rozwój obszarów wiejskich czy rewitalizacji miast.

Ewaluacja ta służy do identyfikowania potencjalnego zagrożenia dla ludności lokalnej, zwierząt i roślin a także określeniu sposobu minimalizacji szkód jakie może sprowokować realizowany projekt lub działanie gospodarcze. Jest ona szczególnie ważna ze względu na fakt że często decyzje podejmowane przez instytucje publiczne lub prywatnych inwestorów mogą mieć bardzo poważny wpływ na środowisko naturalne oraz życie społeczności lokalnej.

W fazie oceny oddziaływania, specjaliści analizują różnego rodzaju czynniki takie jak: jakość gleby i wody, szkodliwe substancje chemiczne emitowane do atmosfery czy hałas generowany przez działalność gospodarczą. Jednocześnie podejmowane są próby określenia potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzi oraz zwierząt a także sposobu ich minimalizacji.

Ewaluacja IPET jest procesem czasochłonnym i kosztownym ale jednocześnie niezbędnym aby zapewnić zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa przy poszanowaniu potrzeb społeczeństwa oraz zachowania wartości ekologiczno-kulturowych naszej planety.

Podsumowując ewaluacja IPET to ważna procedura mająca na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez identyfikację potencjalnie negatywnych skutków działań gospodarczych. Choć narodziła się już kilkadziesiąt lat temu nadal stanowi aktualną koncepcję służącą twórczym rozwiązaniom we współczesnym biznesie.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat ewaluacji IPET i jej znaczenia dla Polski. Więcej szczegółów znajdziesz pod adresem: https://www.przejrzystapolska.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here